1. Analiza i ocena stanu nauk medycznych dotyczących populacji wieku rozwojowego oraz pokrewnych dyscyplin naukowych zajmujących się fizjologią i patologią rozwoju człowieka, z uwzględnieniem wpływu zmieniających się warunków środowiskowych, psychospołecznych, gospodarczych i kulturowych.
 2. Wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Komitecie.
 3. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Radą Doskonałości Naukowej i Ministerstwem Zdrowia - w sprawach dotyczących oceny stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.
 4. Inicjowanie badań i współdziałanie w tworzeniu i rozwoju placówek naukowych, w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie.
 5. Ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk.
 6. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie - organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych.
 7. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego.
 8. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących życie naukowe i zapewniających rozwój kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu.
 10. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi.
 11. Powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych.
 12. Opiniowanie kandydatów na ekspertów współpracujących z Komitetem Rozwoju Człowieka z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.
 13. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet; 
 14. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet, w tym Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii.
 15. Inne sprawy, zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.